પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી GVK EMRI 2023, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

GVK EMRI Recruitment 2023 : EMRI Green Health Services has published an advertisement for the posts of Emergency Medical Technician (EMT). Eligible candidates to attend the interview on the given date. You are reading this article through infoapp, powered by infoapp (govt.mahiti.com)

GVK EMRI Recruitment 2023

  • Organization Name GVK EMRI Green Health ServicesPost Name Project Co-ordinator, Medical Officer and OthersExperienced / Unexperienced willing to work at any position in GujaratTime from 10.00 am to 2.00 pmInterview Venue Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, Valsad, Junagadh, Panchmahal, MehsanaInterview date 25 January 2023How to Apply Interview

How to Apply GVK EMRI Recruitment 2023Educationally qualified candidates along with original as well as attested copies of certificates walk in interview at the below mentioned venue, date and time. Candidates fulfilling the following conditions and interested can apply.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:ઈન્ટરવ્યુ તારીખ 25 જાન્યુઆરી 2023ઈન્ટરવ્યુ સમય 10:00 થી બપોરે 02:00 વાગ્યા સુધીવધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો ૦૭૯ (૨૨૮૧૪૮૯૬)/૯૬૩૮૪૫૮૭૮૮ઇ-મેઇલ: parth_panchal@emri.

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

GVK EMRI ભરતી જાહેરાત અહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *